Organization

Steering Committee in Japan

Co-Chairs

Makoto Shin WATANABE(Hosei University)

Yasuaki ONODA(Tohoku University)

Members

Akihito AOI(Meiji University)

Yasuyoshi AKASHI(The University of Tokyo)

Akihiko IWASA(Hosei University)

Satoshi UNNO(Nara National Research Institute for Cultural Properties)

Aya KUBOTA(The University of Tokyo)

Tetsu KUBOTA(Hiroshima University)

Keigo KOBAYASHI(Waseda University)

Kazuya SAKURAI(Tohoku Gakuin University)

Jiro TAKAGI(Tokyo Metropolitan University)

Masahiko TAKAMURA(Hosei University)

Haruka TSUKUDA(Tohoku University)

Ko NAKAMURA(The University of Tokyo)

Shunichi NOMURA(Tohoku University)

Kaori FUJITA(The University of Tokyo)

Norio MAKI(Disaster Prevention Research Institute Kyoto University)

Kiwa MATSUSHITA(Tokyo Denki University)

Kosuke MATSUBARA(Tsukuba University)

Mamiko MIYAHARA(Japan Women’s University)

Kazuhiko YANAGISAWA(Mukogawa Women’s University)

Shu YAMANE(Kwansei Gakuin University)

Akiko WATANABE(Tokyo Denki University)